Game Info

EUROPEAN ROULETTE

เกมส์ยูโรเปียนรูเล็ตจะช่องตัวเลขทั้งหมด 37 ช่องเท่านั้นและมีเลข 0 เพียง 1 ช่อง ต่างจากเกมส์อเมริกันรูเล็ตที่มีทั้งหมด 38 ช่องและประกอบด้วยช่องที่มีเลข 0 และ 00